IT / FR / PL / RO

FAQ

Zwrot podatku VAT za granicą

 1. Jakie są wymagania, aby uzyskać zwrot?

  Zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 2008/9 / WE, o zwrot podatku VAT mogą ubiegać się wszystkie firmy lub przedsiębiorcy, którzy:

  • Podczas okresu zwrotu NIE prowadzili działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, nie posiadali siedziby firmy na jego terenie lub miejsca zamieszkania czy zameldowania
  • Podczas okresu zwrotu NIE przeprowadzali transakcji dla celów VAT w państwie członkowskim zwrotu, z wyjątkiem dla:
   • dostawy usług transportowych lub usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych
   • dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty VAT;

  Wszystkie wydatki będące przedmiotem wniosku o zwrot VAT muszą odnosić się do celów komercyjnych, a NIE do użytku prywatnego.

 2. W przypadku zakupu których towarów i usług mogę zażądać zwrotu?

  Ogólnie rzecz biorąc, o zwrot podatku VAT można się ubiegać na podstawie następujących wydatków

  1. Paliwo
  2. Dzierżawa środków transportu
  3.  Wydatki związane ze środkami transportu (naprawa, konserwacja)
  4. Opłaty autostradowe
  5.  Koszty podróży (taksówki, wynajem samochodu itp.)
  6. Koszty zakwaterowania, hotele
  7. Koszty wyżywienia / restauracje
  8. Targi, wystawy, konferencje
  9. Wydatki reprezentacyjne
  10. Inne: usługi związane z edukacją; zakup lub dzierżawa dóbr; itd.

 3. Jakie są terminy składania wniosków o zwrot podatku VAT?

  Wniosek o zwrot podatku VAT może być złożony kwartalnie (przy minimum 400 EUR zwrotu) lub rocznie (przy minimum 50 EUR zwrotu). Kwartalny wniosek o zwrot podatku VAT można złożyć począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po kwartale referencyjnym, natomiast wniosek roczny można złożyć do 30 września roku następującego po okresie odniesienia.

 4. Kto może ubiegać się o zwrot podatku Vat zapłaconego za granica?

  O zwrot podatku VAT w Europie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy na terenie UE ponieśli koszty obciążone podatkiem VAT. Zwrot ten możliwy jest przy zastosowaniu procedury „zwrot VAT dla nierezydentów”, przewidzianej przez prawo UE.

E-commerce za granicą

 1. Zajmuję się sprzedażą wysyłkową WIN w Europie. Mam trudności związane z dokonaniem rejestracji VAT za granicą oraz z dostosowaniem się do obowiązujących lokalnych przepisów w kwestii towarów podlegających akcyzie. Czy Tecno VAT może obsłużyć moją firmę zarówno w zakresie rejestracji VAT, jak i w kwestii akcyzy?

  Próg sprzedaży we Francji wynosi 35 000 EUR rocznie, a zatem przekroczenie ustalonego progu oznacza konieczność dokonania rejestracji dla celów VAT we Francji oraz fakturowania z francuskim VAT-em.

  Podatek VAT należy odprowadzać do Francji za pomocą miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

  Próg sprzedaży w Niemczech natomiast wynosi 100 000 EUR rocznie, w związku z czym, będąc poniżej progu, należy naliczać polską stawkę podatku VAT.

  Istnieje jednak możliwość rejestracji do VAT w Niemczech, nawet w przypadku braku takiej konieczności.

Sprzedaż wysyłkowa win

 1. Zajmuję się sprzedażą wysyłkową WIN w Europie. Mam trudności związane z dokonaniem rejestracji VAT za granicą oraz z dostosowaniem się do obowiązujących lokalnych przepisów w kwestii towarów podlegających akcyzie. Czy Tecno VAT może obsłużyć moją firmę zarówno w zakresie rejestracji VAT, jak i w kwestii akcyzy?

  Tecno VAT pomoże Ci rozwiązywać wszelkie problemy związane z handlem elektronicznym win, zarówno w zakresie rejestracji do VAT za granicą (rejestracja VAT oraz okresowe rozliczenie podatku VAT), jak i w kwestii podatku akcyzowego od alkoholu. Tecno VAT współpracuje z najlepszymi doradcami podatkowymi w każdym kraju UE.

Delegowanie pracowników do Francji

 1. Kogo obejmują przepisy przewidziane przez prawo Macron - ex Art. Od L.1331-1 i od AR. 1331-11 francuskiego kodu transportowego?

  Wszystkich kierowców firm transportowych, którzy od dnia 01.07.2016, wykonują przewóz docelowy lub rozpoczynający się na terytorium francuskim.

 2. Czy w przypadku tranzytu na terytorium Francji bez dokonania załadunku lub rozładunku jestem zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w ustawie Macron?

  Nie, zobowiązane są jedynie firmy transportowe wykonujące przewóz docelowy lub rozpoczynający się na terytorium Francji

 3. Jakie obowiązki ciążą na firmach transportowych?

  1. Zapewnienie płacy minimalnej obowiązującej we Francji oraz warunków pracy określonych przez francuskie prawo pracy (odpoczynek, godziny pracy itp.)
  2. Wyznaczenie przedstawiciela we Francji

 4. Jakie dokumenty powinien posiadać ze sobą kierowca na pokładzie pojazdu?

  Kierowca musi posiadać na pokladzie pojazdu podpisaną kopię oryginału zaświadczenia, kopię umowy o pracę i wzór A1.

 5. Kto jest odpowiedzialny w przypadku realizacji fałszywej deklaracji

  Firma transportowa jest w pełni odpowiedzialna za zgodność z prawdą oraz zgodność z odpowiednimi wyznaczonymi przepisami przesłanej do francuskiego przedstawiciela dokumentacji lub za jej nieprzesłanie.

 6. Jakie są sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów?

  Przepisy przewidują sankcję w wysokości 750,00 euro za brak świadectwa na pokładzie pojazdu lub niezgodnego świadectwa oraz karę w wysokości 450,00 euro za brak umowy o pracę na pokładzie pojazdu.

Masz inne pytania?